Mangfoldskapitalisme

mangfoldskapitalisme

Mangfold i arbeidslivet kan gi økt lønnsomhet, innovasjon og tilgang på nye markeder. Men mangfoldet må ledes riktig.

Kilde: Dagens Næringsliv

Norsk næringsliv er skremmende hvitt og etnisk ensidig, sammenlignet med de ressursene som vi vet finnes der ute. Altfor mange bedrifter tviholder på enfold i stedet for mangfold. Det er på tide at både styrerommene og lunsjrommene får et reelt mangfold, og denne gangen må næringslivet gjøre grepene selv. Vi kaller det mangfoldskapitalisme.

McKinsey & Co har i en rapport fra februar i år analysert om sammensetningen av arbeidsstokken har betydning for selskapers lønnsomhet. Og det har det. God kjønnsfordeling gir 15 prosent høyere sannsynlighet for at lønnsomheten er over gjennomsnittet. Og kanskje enda mer interessant, god etnisk fordeling i arbeidsstokken gir 35 prosent større sannsynlighet for lønnsomhet over gjennomsnittet. Derfor er lovregulering av mangfold, slik de ble gjort med kvinner i ASA-styrene, egentlig pinlig for næringslivet når vi vet at mangfoldet er positivt for bunnlinjen.

Sammenhengen mellom mangfold og lønnsomhet er selvsagt ikke en årsakssammenheng. Det de mest mangfoldige og mest lønnsomme bedriftene har gjort riktig, er å være åpne for mangfold. De har klart å plukke de beste folkene uavhengig av hvilket pass de har og de har klart å finne de beste samarbeidspartnerne uavhengig av om de feirer jul, hanukkah, diwali eller id.

Ansettelser av personer med flerkulturell bakgrunn alene er ikke nok for at mangfoldet skal bli lønnsomt, gi konkurransefortrinn eller skape innovasjon. Du som leder må kunne se potensialet i mangfoldet, og gjøre noe med det. McKinsey peker i rapporten på at det er en tøff jobb å åpne organisasjonen for mangfold, særlig fordi det er ofte ubevisste holdninger som skaper barrierer mot mangfold. Skal organisasjonen endre seg, krever det en tydelig holdning fra ledelsen og et målrettet arbeid for å ta tak i ubevisste holdninger som hindrer organisasjonen i å gjøre de lønnsomme grepene.

Mangfoldskapitalismen betinger mangfoldsledelse. Det er ikke en dimensjon som kommer i tillegg til annen ledelse, men det er en viktig del av all type ledelse. Mangfoldsledelse handler om å identifisere, utvikle og fremme kompetanser og talent i din arbeidsstokk. Det handler om å se etter de beste kandidatene med relevant kompetanse og talentjakten må skje blant hele befolkningsmassen.

Mangfoldsledelse kan være forskjellen mellom konkurs og lønnsomhet. Svikter en leder her, kan det bety arbeidskonflikter, sykefravær, stor turnover og svake prestasjoner. En leder som mestrer mangfoldsledelse klarer å utnytte potensialet hos sine ansatte, skaper et godt arbeidsmiljø, motiverte, og ikke minst produktive medarbeidere.

Ofte er mangfoldsledelse noe helt konkret. Arbeidsplasser med ansatte fra ulike nasjonaliteter, ulike språk og ulike religioner, krever ledere som har et bevisst forhold til hvordan språket lederen bruker påvirker kulturen på arbeidsplassen. Ord og uttrykk som brukes har betydning for arbeidsmiljøet, og fellesskapsbyggingen. Når lederen snakker om «de fremmedkulturelle ansatte», «våre nye landsmenn» eller «minoritetene hos oss» jobber på lager, i housekeeping, rengjøring, på SFO, eller de er i produksjon. Denne type beskrivelser er ikke uvanlige, og uttalelsene viser to ting – at lederen setter et skille mellom sine ansatte, og at de fleste av dem jobber på det laveste nivået i bedriften.

Mangfoldsledelse er også en holdning til ledelse. Å lede et mangfold betyr å utfordre sine egne rammer, slik at du som leder kan gi alle medarbeidere gode rammer for å prestere. Åpenhet for kompetanse i stedet for fordommer mot kultur er kanskje noe av det viktigste.

Mangfold er styrke og ikke en belastning. Derfor har Hovedorganisasjonen Virke og Seema as etablert et eget mentorprogram, VS Humentor. Formålet er tredelt: for det første vil vi gi flerkulturelle kvinner med høyere utdannelse veiledning om hvordan de kan finne veien opp og frem i arbeidslivet. De vil møte mentorer i lederposisjoner som vil dele deres erfaringer og vise vei. For det andre vil mentorer få opplæring i mangfoldsledelse, og kunnskap om hvordan møte mangfoldet blant samarbeidspartnere, brukere eller nye markeder. Og for det tredje vil virksomhetene mentorene kommer fra få kurs i mangfoldsledelse levert av Seema as.

Mangfold i arbeidslivet gir økt lønnsomhet, konkurransefortrinn, økt produktivitet, innovasjon og tilgang på nye markeder – forutsatt at vi vet hvordan mangfoldet skal ledes. Vi ønsker å vise fremtidens ledere hvordan de kan bruke mangfoldet til å bli markeds-ledere i sine bransjer. Det er denne kompetansen vi ønsker å bygge gjennom VS Humentor.

Vibeke H. Madsen, administrerende direktør i Virke og Loveleen R. Brenna, Daglig leder i Seema

 

Kilde: Dagens Næringsliv